Praktyczna nauka zawodu

Wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających naukę zawodu

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. wynagrodzenie młodocianych odbywających naukę zawodu wyniesie:

 • 651,79 zł brutto w pierwszej klasie,
 • 733,26 zł brutto w drugiej klasie,
 • 814,74 zł brutto w trzeciej klasie.

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego w kolejnych latach nauki wynosi nie mniej niż 8%, 9% i 10% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

W ramach zatrudnienia pracownicy młodociani podlegają ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, obowiązują ich przyjęte w firmie zasady wypłaty i ochrony wynagrodzenia.

Pracodawca może wypłacać młodocianemu pracownikowi wyższe wynagrodzenie, ale nie może być ono niższe niż określone w przepisach.

Czas pracy pracowników młodocianych

Pracownicy młodociani :

 • którzy nie ukończyli 16 lat, mogą pracować maksymalnie 6 godzin na dobę,
 • ci, którzy ukończyli 16 lat, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin na dobę,
 • nie mogą być zatrudniani w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej,
 • mają prawo do przerwy w pracy trwającej nieprzerwanie 30 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny (przerwa wliczana jest do czasu pracy),
 • mają prawo do co najmniej 48 godzin, nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę,
 • powinni mieć przerwę od pracy, która trwa nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.


Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego jest zróżnicowany w zależności od roku nauki i wieku młodocianego.

Pracownik młodociany:

 • z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych,
 • po roku pracy nabywa prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Obydwa wymiary podlegają sumowaniu i po roku pracy młodociany ma łącznie prawo do 38 dni urlopu wypoczynkowego,
 • prawo do kolejnego urlopu pracownik uzyskuje z dniem 1 stycznia każdego roku. Wymiar tego urlopu wynosi 26 dni roboczych.

W roku, w którym pracownik kończy 18 rok życia, wymiar urlopu wypoczynkowego ulega obniżeniu. Wówczas młodocianemu przysługuje tylko 20 dni urlopu w roku kalendarzowym. Jednak warunkiem takiego obniżenia wymiaru urlopu jest nabycie prawa do urlopu przed osiągnięciem 18 roku życia. W przeciwnym razie przysługuje mu jeszcze w tym roku prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Pracownik młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym).

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z biurem Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie,

ul. 3 Maja 48, 62-500 Konin - 63 246 70 72.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego